Tjenester

logo2

Arv og generasjonsskifte

Et generasjonsskifte medfører ofte usikkerhet og mange følelser. Å ha en profesjonell og uhildet rådgiver, er viktig for å sikre videreføringen av verdiskapende virksomheter. Mange tror at generasjonsskifte reguleres av økonomi og jus. Selvsagt er dette viktig, men de psykologiske faktorene og mellommenneskelige relasjoner er vel så avgjørende for et vellykket generasjonsskifte. Dette tilsier at man må ta høyde for at det tar tid, ofte mye mer tid enn man forestiller seg.

I forbindelse med arv og generasjonsskifte er forberedelser og planlegging viktig. Vi kan bistå gjennom hele prosessen for å finne gode løsninger for alle involverte parter. Vi har kjennskap til vanlige problemområder ved generasjonsskifter, og kan bidra til at partene løser disse på best mulig måte.

Her følger en liste med spørsmål som av erfaring er aktuelle i mange generasjonsskifter, og som det kan være greit å ha tenkt gjennom dersom arv/generasjonsskifte er aktuelt for deg:

1. Skal virksomheten drives videre når dagens eiere trekker seg tilbake?
2. Skal virksomheten eies innen familien i fremtiden?
3. Hvordan bør eierfordelingen bli?
4. Skal virksomheten ledes av familiemedlemmer?
5. Bør virksomheten tilføres ekstern kompetanse i ledelse eller styret?
6. Vil virksomheten kunne utvikle seg bedre under nytt hel- eller deleierskap?
7. Jevn fordeling/skjevdeling av eierskap i virksomheten innenfor familien?
8. Bør fremtidig eierform vurderes? (AS, Enkeltmannsforetak/ANS DA, holdingselskap, drifts- og eiendomsselskap?
9. Hva er virksomheten verdt og hvordan bør verdiene best ivaretas/økes i fremtiden?
10. Ivaretas verdiene og driften best ved å selge selskapet?
11. Bør overdragelse skje mens senior fortsatt er i live? Hva er i så fall ”riktig” tidspunkt?
12. Hva er konsekvenser av overføring først ved død?
13. Er det nødvendig å vurdere forhold til ektefelle/samboer før overdragelsen gjøres?
14. Er det aktuelt å vurdere overføringer/fordelinger av andre eiendeler enn virksomheten (hus, hytter andre formuesmidler)?
15. Skal enkelte arvinger motta arv i form av kontanter?
16. Hva er de likviditetsmessige konsekvensene for senior og arvinger/gavemottakere?
17. Hva er seniors fremtidige inntektsgrunnlag?
18. Er det ønskelig å tilrettelegge for gjenlevende ektefelle/samboer etter seniors død?
19. Bør løsningen primært ta sikte på minimalisere fremtidig skatt og avgift?
20. Er det ønskelig med en prosess som heller vektlegger fred i familien enn optimale økonomiske og skattemessige og avgiftsmessige forhold?