Tjenester

logo2

Verdivurdering

Som revisor har vi stor erfaring med å forholde oss til verdsettelser, både av selskaper, og av enkeltstående eiendeler.
 
Andre enn revisjonskunder
Vi kan utarbeide uavhengige verdsettelser av selskaper i forbindelse med salg av aksjer, omorganisering, fusjon/fisjon mv.
 
Revisjonskunder
Vi kan bistå i verdsettelsesprosesser, ved å presentere aktuelle modeller for verdiberegning, og gjøre oppmerksom på sentrale elementer som bør hensyntas i verdsettelsen. Vi kan imidlertid ikke være den som vurderer elementene, og hvordan de konkret slår inn på den enkelte verdsettelsen.